Мастацтва служэння дабру

Жыццё і творчасць Міхася Савіцкага — адна з самых харак тэрных з'яў у мастацтве і гісторыі нашага часу. У гэтым фено мене — а творчасць Савіцкага сапраўды з'яўляецца феноменам у мастацтве — немагчыма раздзяліць біяграфію і творчасць1.

У творчасці Міхася Савіцкага можна вылучыць і даследаваць некалькі тэм, дакладна вызначаных мастаком і моцна звяза ных паміж сабой. Раскрываючы тэму карціны, ён заўсёды імк нуўся калі не выказаць, дык хоць абазначыць нешта болыпае: стварыць вобраз часу, у якім разгортваюцца містэрыя быцця і трагедыі чалавека. Час стварыў гэтага чалавека такім, якім ён быў. I мастак увасобіў гэты час у сваіх работах. Здзейсніў яго, выказаўшы сутнасць часу і стварыўшы яго вобраз.

Мастацтва Міхася Савіцкага — мастацтва служэння, аба вязку і любавання. Служэння дабру, абавязку перад ісцінай і любавання прыгажосцю. Гэтае мастацтва робіць свет лепшым. Мастак якраз у гэтым бачыў прызванне творчасці. Лепш за лю быя словы гавораць пра гэта самі карціны. (140 слоў)

Паводле А. Савіцкага.

Вопрос - ответ