Гармонік

Беларусь заўсёды гасцінна прымае любы музычны інстру мент. Не важна, адкуль госць — з усходу ці з захаду, з поўначы ці з поўдня.

Гармонік нарадзіўся ў Германіі. Аднак хутка пачаў падарож нічаць па розных краінах свету, дзе меў свае разнавіднасці.

Сто гадоў таму гармонік перабраўся ў Беларусь. I ні разу не засумняваўся ў сваім выбары. Палюбіў беларусаў, а беларусы палюбілі яго.

Асаблівая гармонія з гармонікам выйшла ў прыпеўкі, ства рыць якую беларусу няма ніякай праблемы. У любы момант ён можа заспяваць пра сваю працу, пра сям'ю, пра суседа. Быў бы побач гармонік. А гарманісту прыпеўкі таксама дазваляюць раскрыць сваё віртуознае майстэрства і здольнасць да імпра візацыі.

У нашай не самай цёплай краіне немагчыма без весялосці. Нездарма ж найпрыгажэйшая з'ява прыроды, вясёлка, і най прыгажэйшая падзея жыцця, вяселле, маюць аднолькавы ко рань са словам «вясёлы».

Але не чакайце, што вас развяселяць. Самі бярыце ў рукі гармонік. Спявайце і танцуйце пад вясёлую музыку. (145 слоў)

Паводле Я. Малішэўскага, А. Спрынчан.

Вопрос - ответ