Ад дырхема да рубля

Купляючы штонебудзь у магазіне, мы разлічваемся спецы яльнымі паперкамі. А ў некаторых краінах карыстаюцца манетамі. Гэта і ёсць грошы. Без іх мы не можам абысціся. Ды мала хто ведае, адкуль узяліся грошы.

Першыя манеты з'явіліся ў Грэцыі і Рыме да нашай эры. Да гэтага ў розных краінах людзі разлічваліся парознаму: мар скімі ракавінамі, зліткамі солі, шкурамі жывёл і нават адмыс лова апрацаванымі каменьчыкамі. У нашых далёкіх продкаў беларусаў грошай таксама не было. Проста абменьвалі адны рэчы на другія. Жывёлу, футра, мёд мянялі на ўпрыгожанні з Візантыі, зброю з Заходняй Еўропы. Пазней, калі пачалі ганд ляваць між сабою арабы і скандынавы, наша зямля апынулася якраз пасярэдзіне. Вось тады з'явіліся на Беларусі першыя гро шы ў выглядзе сярэбраных манет. Яны вырабляліся на араб скім Усходзе і называліся дырхемамі. Пад Полацкам школьнікі знайшлі скарб. Ён важыў амаль дваццаць кілаграмаў. У ім было каля васьмі тысяч арабскіх дырхемаў. (141 слова)

Паводле С. Тарасава.

Вопрос - ответ